Văn bản pháp quy

 

STT Số văn bản Nội dung File đính kèm
1 21/2010/TT-BGTVT THÔNG TƯ VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2009/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH NIÊN HẠN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ HÀNG VÀ XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI  
2 95/2009/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người  
3   BẢN THUẬT NGỮ TÊN CÁC LOẠI Ô TÔ THỐNG NHẤT SỬ DỤNG  TRONG NGÀNH ĐĂNG KIỂM   
4 555/ĐK HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NĂM SẢN XUẤT CÁC LOẠI Ô TÔ, RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ RƠ MOÓC  
5 249/2005/QĐ-TTG  QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 249/2005/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2005 QUY ĐỊNH LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ  
6 15/2014/TT-BCA THÔNG TƯ Quy định về đăng ký xe   
7 53/2014/TT-BGTVT THÔNG TƯ Quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chửa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  
8 42/2014/TT-BGTVT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THÙNG XE CỦA XE TỰ ĐỔ, XE XI TÉC, XE TẢI THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  
9 07/2010/TT-BGTVT THÔNG TƯ Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ  
10 35/2013/TT-BGTVT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XẾP HÀNG HÓA TRÊN XE Ô TÔ KHI THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ  
11 46/2015/TT-BGTVT THÔNG TƯ Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ  
12 57/2015/TT-BCA THÔNG TƯ Hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  
13 85/2014/TT-BGTVT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CẢI TẠO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ  
14 16 /2014/TT-BGTVT THÔNG TƯ Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ  
15

 46/2016/ND-CP

(Hết hiệu lực)

NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt   
16 70/2015/TT-BGTVT THÔNG TƯ của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ mội trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  
17 23/2008/QH12 LUẬT giao thông đường bộ  
18 68-2011-QĐ-UBND

 

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ HẠN CHẾ VÀ CẤP PHÉP CHO XE ÔTÔ VẬN TẢI LƯU THÔNG TRONG KHU VỰC NỘI ĐÔ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 
19 TT 238-2016 TT-BTC

 

Quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dụng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới

 
20 293-2016-TT-BTC

 

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, MIỄN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

 
21 86-2014 TT-BGTVT

 

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI XE CHỞ NGƯỜI BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ VÀ NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN THAM GIA GIAO THÔNG TRONG PHẠM VI HẠN CHẾ

 
22

199/2016/TT-BTC 

 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

 
23

51/2016/TT-BGTVT

(Hết hiệu lực)

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

 
24

63/2016/NĐ-CP

(Hết hiệu lực)

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

 
25

133/2014/TT-BTC

(Hết hiệu lực)

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

 
26 5405/ĐKVN-VAR

HƯỚNG DẪN Một số điểm trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 
27 63.2014.TT.BGTVT

Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

 
28 Nghi_Dinh_86_2014_ND-CP (hết hiệu lực) Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  
29 42_2018_TT-BGTVT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM images/filedoc.gif 
30 139_2018_ND-CP QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI images/filedoc.gif 
31 16-2019/QĐ-TTg Quyết định quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe oto tham gia giao thông và xe oto đã qua sử dụng nhập khẩu
32 18/2019/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
33 22/2019/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 images/filedoc.gif
34  35/2011/TT-BGTVT  QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOAN KỸ THUẬT THIẾT BỊ XẾP DỠ, NỒI HƠI, THIẾT BỊ ÁP LỰC SỬ DỤNG TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI  images/filedoc.gif
35  89/2015/TT-BGTVT  Quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng images/filepdf.gif 
36 44/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG images/filedoc.gif
37 30-2019/TT-BGTVT THÔNG TƯ BAN HÀNH QCVN 103:2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI.
38 3843/ĐKVN-VAR HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ 86/2014/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI XE CHỞ NGƯỜI BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ VÀ NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN THAM GIA GIAO THÔNG TRONG PHẠM VI HẠN CHẾ
39 Quyết định 270 VR BẢNG THUẬT NGỮ TÊN CÁC LOẠI Ô TÔ THỐNG NHẤT DÙNG TRONG NGÀNH ĐĂNG KIỂM
40 49/2018/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

41 10-2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ

images/filepdf.gif

42 100/2019/NĐ-CP

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

images/filepdf.gif
43 16 /2021/TT-BGTVT

Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

44 70/2021/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng quỹ sử dụng đường bộ

45 3438 /ĐKVN-VAR

Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

images/filepdf.gif
46 120/2021/TT-BTC

QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ NHẰM HỖ TRỢ, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO ĐỐI TƯỢNG CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

images/filedoc.gif

 

 

ĐƯỜNG ĐẾN TTĐK 5003V

+ Cơ sở chính: 107 Phú Châu, Tam Bình, Thủ Đức, Tp.HCM. ĐT: 083.7294553 Fax: 083.7294550

+ Chi nhánh: Đường 15, Linh Trung, Thủ Đức, Tp.HCM.  ĐT: 083.8964341 Fax: 083.7241959

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

DÀNH CHO NỘI BỘ

LINK CÁC WEBSITE KHÁC

SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE

0337075
Trong ngày:
Trong tháng:
All days
193
1202
337075

Forecast Today
528

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM SỐ 5003V

Cơ sở chính: 107 Phú Châu, Tam Bình, Thủ Đức, Tp.HCM.

ĐT: 083.7294553 Fax: 083.7294550

Chi nhánh: Đường 15, Linh Trung, Thủ Đức, Tp.HCM.  

ĐT: 083.8964341 Fax: 083.7241959

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI